תפריט סגור

שאלות נפוצות בנושא קוד אתי

מהו קוד אתי?
קוד אתי הוא מסמך פורמאלי המגדיר את אוסף הערכים המבחינים בין הטוב לבין הרע, ובהתאמה להם מוגדרים כללי ההתנהגות הראוייה ושוללים התנהגות שאינה ראוייה.  תהליך זיהוי הערכים הטובים וכללי ההתנהגות הראוייה, הוא תהליך אסטרטגי המאפשר לארגון ליישם את חזון הארגון.  קוד אתי טוב יכול לשמש כמצפן המאפשר לחברי הארגון לנווט בין הטוב לבין הרע, בין המעשה הראוי לבין המעשה שאינו ראוי בפעילות, ובכך לכוון להצלחה.

למה צריך קוד אתי?
הקוד הוא כלי ניהולי הכרחי בארגז הכלים של המנהל, שכן השימוש בו אינו מכוון רק למניעת נזקים הנגרמים מהתנהגות שאינה ראוייה אלא מקדם את ההתנהגות הראוייה, אשר תשפיע בטווח רחוק על השורה התחתונה ברווחי הארגון.
מתן כיוון על ידי שימוש בקוד האתי הארגוני מאפשר את ניהולו אפקטיבי, בהבטים שונים, בחירת אסטרטגיה, זיהוי הזדמנויות בסביבה משתנה, ניהול סיכונים אפקטיבי, תקשורת ארגונית יעילה, השפעה על שביעות רצון ומוטיבציה של העבודים, ומקטינה את הסיכון של עזיבת עובדים טובים מהארגון.

מדוע קוד אתי הוא כלי ניהולי?
קוד אתי ככלי ניהולי משפר את ניהול הסיכונים של התאגיד. הוא מגדיר עבור הארגון את המחויבות שלו כלפי מחזיקי העניין של הפירמה , בעלי המניות, הלקוחות, העובדים, הספקים, איכות הסביבה, הקהילה. הקוד אתי ככלי ניהולי מגדיר את פרוטוקול יחסי הגומלין בתהליך קבלת ההחלטות. וסביבו נבנית תרבות ארגונית ואקלים ארגוני התומכים בפעילות יצירתית ויעילה המובילה לצמיחה של התאגיד. שימוש בקוד האתי מסייע במזעור החשיפה לסיכונים שאליהם נחשף העסק, ומגדיל את האטרקטיביות של העסק לעובדים ולמשקיעים פוטנציאלים. ניהול בהתאם לקוד האתי של הארגון מאפשר הבטחה של בקרה יעילה ועמידה בדרישות החוק.

מה הקשר בין אתיקה לאסטרטגיה?
ערכים, ערכי הארגון מאופיינים מול צרכיו לשרוד, להתקיים בכבוד ואף לשגשג.  פיתוח ערכי הארגון מתייחסים אל החזון של הארגון, שכן פעילות לאור ערכי הארגון היא שתאפשר את מימושו. הערכים באים לידי ביטוי בכללי ההתנהגות של הארגון המנחים את הפעילות.  הפעילות של הארגון מאופיינת בתהליכים ורוטינות, וחיבור הקוד האתי לרוטינות בארגון מקבע את הטמעת הקוד ותומכת ביכולת הארגון להתמודד טוב יותר עם המשימות המוטלות עליו.   

מה הקשר בין אתיקה לבין זיהוי הזדמנויות בתחומי פעילות הארגון?
זיהוי הזדמנויות בתחומי פעילות הארגון מחייב ראייה ושיקול דעת בבחירת ההזדמנות שתוביל את הארגון להצלחה.  בחירה מתוך שיקול דעת שמשלב גם חשיבה לפי ערכי הארגון וכללי התנהגות תאפשר הצלחה  בזיהוי ההזדמנויות.

כיצד אתיקה יכולה להשפיע על ניהול סיכונים?
הקוד האתי כמוהו כזרקור המתריע על סיכונים שצריך להימנע מפניהם. הקוד האתי מאפשר זיהוי סיכונים וצמצומם במהלך העניינים של הארגון, הוא מאפשר ומחייב בחינה שוטפת של מצבי עניינים שונים.  בחינתם מול הקוד האתי, תאפשר צמצום האפשרות לשיקול דעת מוטעה.

למה אתיקה מאפשרת מרחב המאפשר שיח ארגוני?
מול חזון הארגון מוגדרות מטרותיו, ומטרות מחלקותיו השונות.  הקוד האתי הנתון של הארגון בהיותו אוסף ערכים וכללי התנהגות ברורים, מאפשר שיג ושיח בארגון, ובחינה ביקורתית של חלופות שונות בבחירת הפעולות בכך הוא משמש ככלי לדיון להצעת חלופות במחלוקות בארגון.

כיצד אתיקה משפרת שביעות רצון ומוטיבציה ומונעת עזיבה של העובדים?
אתיקה מקנה לעובדים את הבנת ערכם בעבודה. ומשפרת את יכולתם לחבר בין מטרות הארגון למעשיהם.  אוסף הערכים וכללי ההתנהגות בקוד האתי משמשים כאמות המידה לבחירת המעשה הראוי ומתפקידם לצמצם את החיכוכים או לסייע בבניית מנגנונים הפותרים אותם ובכך תימנע ירידה במוטיבציה בעבודה ותמנע עזיבת עובדים. 

ראה מאמרי באנגלית בפרוייקט אינטל

למה קוד אתי חשוב לארגון?
בקצרה, בכל רגע נתון במהלך הפעילות בארגון נדרשים חבריו לבחור ולהחליט בין חלופות שונות לפעילות. קוד אתי המכיל את אוסף ערכי הארגון וכללי ההתנהגות הנדרשים, הוא המצפן המאפשר לחברי הארגון לנווט ולבחור בהחלטות ובמעשים שהארגון מכוון אליהם. פעילות בהתאמה לקוד האתי של הארגון מאפשר לארגון להצליח בסביבה המשתנה בה הוא פועל.

מהו קוד אתי מקצועי?
הקוד האתי של ארגון מקצועי הוא מסמך פורמאלי המגדיר את הערכים וכללי ההתנהגות הנדרשים מהחברים למקצוע והרלוונטים לתחומי פעילותם. ערכי המקצועיות של חברי הקהילה המקצועית קשורים לשני היבטים של המקצוע. האחד הוא, פיתוח הידע ומיומנויות העבודה המקצועית, והשני הוא יחסי הגומלין שבין חברי הקהילה המקצועית לבין מזמיני השירות או מקבלי השירות, בינם לבין עצמם ובינם לבין הרשויות השונות. לדוגמה, בהיבט הראשון, בקהילה מקצועית של מורים, פיתוח הידע בשיטות הוראה הוא ערך חשוב, ושיפור מיומנות הקריאה הם ערכים אחרים לא פחות חשובים ויכללו גם, שיפור יכולת פענוח טקסט. בהיבט השני, אחד הערכים הקשורים ליחסים בין מורה לכיתה א' לבין תלמידיו, יכולים להיות כבוד הילד, תוך כדי שמירה (לעיתים פטרנליסטית) על גבולות ההתנהגות הראויה של הילד. נצפה שהקוד האתי של הקהילה המקצועית של המורים יוכל לסייע להם בהתמודדות עם הדילמות העומדות בפניהם בפעילותם המקצועית. (אינני מביא כאן הפנייה לקוד האתי של המורים, שכן קוד זה טרם אושר.

מהם הדרישות מתאגידים לגבי אימוץ קוד אתי?
בארצות הברית:
1. Federal Sentencing Guidelines (1991 & 2004 –climate, directors)
2. Sarbanes-Oxley Act 2002, Section 406 (c):

"קוד אתי" מוגדר כאוסף כללי ההתנהגות אשר תפקידו לקדם
מניעת ניגוד עניינים, גילוי נאות של הדוחות הכספים והתנהגות בהתאם לחוק.

3. Security Exchange Commission

National Association of Securities Dealers &

New York Stock Exchange

בישראל:

מדד מעלה
בחקיקה הישראלית בדרישות החוק ISOX

מהי תוכנית אתיקה וציות אפקטיבית? 
תהליך הטמעה אפקטיבי של קוד אתי לפי הדרישות של הרגולטור האמריקאי וגם הישראלי מכיל את הגורמים הבאים :
1. פיתוח קוד אתי ותקני צייתנות ותהליכי הטמעה אשר יותאמו לצרכי הארגון ותנאיו.
2. מינוי עובדים בכירים לניהול תוכנית הצייתנו /ת אתיקה של הארגון.
3. מניעת קידום מאנשים ואי האצלת סמכויות על אנשים אשר עברו או גילו נטייה לעבור עבירה או לנהוג באופן לא מוסרי.
4. תקשור אפקטיבי של קוד ההתנהגות בארגון לכל עובדיו באמצעים שונים כגון:
תוכניות הדרכה ופרסומים.
5. בניית מערכת בקרה להשגת ציות לקוד ההתנהגות של הארגון.
6. בניית תוכנית אכיפה עקבית של תקני הציות וכללי האתיקה של הארגון.
7. נקיטת צעדי מניעה בעקבות עשיית עבירה, ובדיקה מחודשת של תוכנית הציות/אתיקה של הארגון לשם שיפורה.

אם כך, המונח "אפקטיבי" בתוך השם "תוכנית אתיקה אפקטיבית" מגדיר את דרישות הסף של הרגולטור האמריקאי והישראלי לשימוש בשיטות להטמעתו של קוד אתי בארגון אשר בחלקן הגדול חופפות את הנדרש בתהליך הטמעה אפקטיבי שנציג כאן. הדרישות מתייחסות למאפיינים הפורמאלים של הטמעה ואכיפה. אציג כאן, שיטות פורמאליות ושאינן פורמאליות אשר יתרמו לעיצוב ופיתוח תהליך ההטמעה האפקטיבי של קוד אתי בארגון .
אוסף השיטות הפורמאליות הן: תקשורת; למידה והכשרה; ניטור, בקרה ואכיפה;
השיטות שאינן פורמאליות הן: דוגמא אישית, פיתוח תרבות התומכת במעשים ובנורמות בהתאם לקוד האתי.

מקור המידע בדף זה גם מצוי בקישור הקובץ