הורידו עכשיו את

תוכנית האסטרטגיה

לפיתוח בר-קיימא

לפרטים נוספים:

תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא 2020

בהרצאה נתאר את המאפיינים של יצירת ערך משותףCreating Shared Value  כאסטרטגיה לפיתוח בר קיימא (פב”ק). נדגים כיצד יצירת ערך משותף מאחדת בראש וראשונה בין המטרות הכלכליות והפיננסיות של התאגיד וצרכיו לבין אינטרסים והצרכים של החברה והסביבה בה התאגיד פועל. נסביר איך יישום האסטרטגיה מעלה את פריון התאגיד.
נחבר בין יצירת ערך משותף לעקרונות ה GRI המאפשרים גילוי נאות. ניתן מענה לשאלה, כיצד הדיווח והגילוי (Disclosure) לפי עקרונות הGRI  מסייעים בקידום מטרות ויעדים כלכליים ופיננסיים ומגדיל את ההזדמנויות העסקיות. ומכאן נגזרת היכולת לזיהוי ערכו של התאגיד במדדי השקעה חברתית Social Responsible Investing ויכולתו לגייס מימון זול לפעילותו.
מעבר לניהול סיכונים מושכל של התאגיד הנמנע מפגיעה בחוק ופועל בהתאם לרגולציה. תאגיד המיישם מודל אסטרגיית יצירת ערך משותף בפיתוח בר קיימא יבטיח את יתרונו היחסי ובידולו העסקי בצד שיפור היכולות של החברה והסביבה.

תכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא: Intel Fab 12

בשנת 1996 הובילו הנשיא קלינטון וסגן הנשיא גור רפורמה בהגנה על שמירת הסביבה בארצות הברית שזכתה לכינוי Project XL (תכנית מצויינות במנהיגות). מטרת הרפורמה הייתה להעביר חלק מהשליטה של הפיקוח והבקרה (command and control) מהסוכנות הפדרלית להגנת הסביבה EPA לגוף המבוקר ולמחזיקי העניין. הגוף המבוקר נדרש לפתח מנגנוני בקרה ודיווח פנימיים וחיצוניים ולמחזיקי העניין ניתנה האחריות לפיקוח ובקרה חיצוניים. עם כל גוף שנבחר להשתתף בפרוייקט XL ערכה הסוכנות משא ומתן פרטני לגבי מחוייבותו למיכסות של פליטת מזהמים ומידת השימוש שיעשה באנרגיה ומים. גודל המכסות הפרטניות לפליטת מזהמים היה נמוך יותר מהמכסות המותרות בחוקי הסביבה וכנגדן ניתנו תמריצים לניהול המזהמים ולשיטות הרישוי של תהליכי ייצור. התמריצים בצד החמרת המכסות להורדת פליטת מזהמים הובילו במקרים רבים לתהליכי פיתוח בר קיימא בגופים אלו.