תפריט סגור

השקעות אחראיות-ESG IMPACT

דר' אבשלום אדם©

בניגוד להנחה מקובלת שעיקר המחקר ובחירת ההשקעה הם בבחינת הפרמטרים הפיננסים והכלכלים של החברה הציבורית, דחתה הגישה של השקעות אחראיות את הבלעדיות של פרמטרים אלו, ונמנעה מהשקעה בחברות ציבוריות הפועלות באופן שאינו נתפס הוגן והעוסקות בייצור מוצר או מתן שירות הפוגעים בקיומו או בבריאותו של האדם בעולם. לפי תפיסת הגישה האחראית, עסקים שאינם אחראים אינם ראויים להשקעה אף אם הם מרוויחים הון רב.  

כך שמלבד הפרמטרים הפיננסים צריך לבחון גם את הערכים הלא פיננסיים שמקדמת הפירמה העסקית. מתוך ביקורת זו התפתחה גישה של השקעה ערכית. מניצניה הראשונים הייתה גישת ההשקעה האתית (Ethical Investment) שהרעיון המרכזי שקידמה היה לסנן השקעות בחברות ציבוריות ולגרוע מסל ההשקעות תאגידים שפועלים באופן לא הוגן או שהמוצרים שהם מייצרים פוגעים בקיומו או בבריאותו של האדם. כך לדוגמא, נמנעו משקיעים אתיים מלהשקיע בתאגידים של יצרני נשק, יצרני סיגריות או בחברות שתמכו במשטר האפרטהייד בדרום אפריקה. 

בהמשך התרחבה הפעילות של גישת ההשקעה האתית במסגרת השקעות אחראיות למגמה של השקעה אחראית חברתית (SRI Social Responsible Investing) שכללה מגוון פרמטרים לסינון ההשקעה בתאגידים ציבוריים שמחוייבים גם לכתיבת דוחות של אחריות חברתית תאגידית (CSR Corporate Social Responsibility), ומעבר לפרמטרים פיננסיים הבודקים בין הייתר את איכות מבנה המשטר התאגידי של הארגון, מתווספים פרמטרים אתיים ונבחנים גם פרמטרים המתייחסים להשפעה שלילית ו/או חיובית של התאגיד הציבורי על מחזיקי העניין שלו, עובדים, לקוחות, ספקים, החברה (Society) , על הסביבה (Ecology), על זכויות אדם (Human Rights), כמו גם המגוון הביולוגי ועל בעלי חיים (Animal Rights) וכו. אוסף הפרמטרים של השקעה  אחראית חברתית יכול להיות מאורגן תחת שלוש קטגוריות היום ואלה הם סביבה (Ecology), חברה (Society) וממשל תאגידי (Governance) ויחדיו הם נקראים Impact ESG

לפי תפיסת הגישה האחראית, עסקים שאינם אחראים אינם ראויים להשקעה אף אם הם מרוויחים הון רב.

ניתן יתרון בהשקעה לתאגיד ציבורי הבוחר לפרסם מידע על פעילותו הלא פיננסית ביחס לתאגידים ציבוריים באותו סגמנט שאינם מפרסמים.

מהם השקעות אחראיות

השקעות אחראיות יכולות להיעשות באמצעות אוסף פרמטרים המרכיבים מכשירים להשקעה פיננסית כגון מדדים, קרנות, תעודות סל ואחרים שהמשותף בינהם הוא בחינת ההשפעה השלילית ו/או ההשפעה החיובית שיש בעיקר לתאגידים ציבוריים הן במימדים פיננסיים/כלכליים והן בהשפעה על החברה הסביבה ואיכותו של משטר הממשל התאגידי של הפירמה.  

מה כדאי לדעת על ESG IMPACT   

כדאי להיזהר. 

בעוד שהתאגיד הציבורי מחוייב על פי הדין לדווח לציבור דיווחים פיננסים וקיימת אחידות בפרוטוקול הדיווח הנשען על עקרונות ה IFRS.  החקיקה המדינתית ברובה אינה מחייבת תאגידים ציבוריים דיווחים שאינם פיננסים, ואין אחידות בפרוטקול הדיווח שאינו פיננסי למרות שיש מספר פרוטקולים לדיווח שאינו פיננסי דוגמת עקרונות פרוטוקול ה GRI

בנוסף לכך, בפרוטוקולים השונים לדיווח שאינו פיננסי, אין אחידות של דיווח במבנה הדוחות או ביחס לאוסף הנתונים שנדרש התאגיד להציג על ההשפעתו הפיננסית/כלכלית, הסביבתית, החברתית והממשל התאגידי. 

ומעבר לכך, אחת מהבעיות המרכזיות של השקעות אחראיות נעוצה בהבנת המגוון של המכשירים הפיננסים בתחום .ESG Impact  השונות במגוון המשקולות שניתנים במכשירים פיננסיים לפרמטרים המדרגים השפעות השליליות או החיוביות של התאגיד על הסביבה, החברה והממשל התאגידי היא גדולה. לכן המידע שניתן בדירוג ל ESG IMPACT אינו קל לבחינה או להבנה. 

למרות הקושי לא רק בקבלת נתונים ברי השוואה אלא גם בבחינת מהימנות הדיווחים הלא פיננסיים של תאגידים ציבוריים, עצם החשיפה של מידע על ידי תאגידים במסגרת מדדי ESG IMPACT מאפשרת הערכה גסה של היבטים אלה בהתנהגות התאגיד הציבורי.  לכן, ניתן יתרון בהשקעה לתאגיד ציבורי הבוחר לפרסם מידע על פעילותו הלא פיננסית ביחס לתאגידים ציבוריים באותו סגמנט שאינם מפרסמים.  יכולה להיות עדיפות להשקעה בתאגיד שמדווח בפרוטקולים מוכרים של הדיווח הלא פיננסי-בהנחה שהמידע איכותי ביחס לתאגיד המדווח וזאת מאחר ויש זרימה של המידע על פעילותו בתחומים רבים יותר בהשוואה לתאגיד אחר בסגמנט שלו שאינו חושף את המידע.  מדידת הסיכונים וההזדמנויות של התאגיד המחוייב גם לדיוות שאינו פיננסי עשוייה להיות טובה יותר. 

מה החשיבות של אי אס ג’י אימפקט

החשיבות של אי אס ג’י אימפקט נעוצה בכך שכוחות השווקים הפיננסים מעריכים שתאגידים הרגישים להשפעת פעילותם על הסביבה ועל החברה והבנתם בנחיצות ממשל תאגידי תקין לפעילותם הם תאגידים שהסיכון להשקיע בהם לטווח ארוך הוא קטן יותר מאשר בתאגידים שאינם רגישים להשפעותיהם בתחומים אלה. מחוייבות וולנטארית של תאגידים לדווח על אי אס ג’י אימפקט (למרות שכלי הדיווח רחוקים מלהיות מושלמים) מצמצמת  את השפעת כשלי השוק של האסימטריה של המידע ושל הסיכון המוסרי על המשקיעים.  עצם הדיווח הפומבי במסגרת פרוטוקול מוכר או סטאנדארט ידוע מאפשר לציבור המשקיעים לבחון סיכונים והזדמנויות להם לא היה יכול להיות מודע ללא הדיווח.  גם הבחירה באימוץ פרוטקולים של דיווח, ודרכי האימוץ, ופריסת המידע בו מאפשרים לציבור המשקיעים והאנליסטים כלים טובים יותר להציג סיכונים והזדמנויות להשקעה בשווקים הפיננסים. המפקח על שוק ההון בישראל הוציא ב-2 לפבוראר 2021 הנחיה רגולטורית המחייבת משקיעים מוסדיים במסגרת ניהול סיכוני ההשקעה שלהם לקבוע מדיניות ביחס לאי אס ג’י אימפקט: “ועדת השקעות של משקיע מוסדי, תיקבע מדיניות השקעה ביחס לשיקולי ESG אשר רלבנטיים לביצועי תיק ההשקעות ועשויים להשפיע עליהם”.

מהם העקרונות המצויים והרצויים של השקעות אחראיות

העקרונות להשקעה אחראית הם רבים ומגוונים. מהחשובים שבינהם הם אלה המקבלים את ההנחה שהמכנה המשותף בין העקרונות הוא הדרישה לתת ציון לנכונות תאגידים ציבוריים לפעול בשקיפות באופן אתי ובאחריות תאגידית (CR Corporate Responsibility) מורחבת הבאה לידי ביטוי בייצור מוצרים או במתן שירותים בתהליכי פיתוח בר קיימא (Sustainable Development). שרשרת הערך של המוצר או השירות (Value Chain) חייבת להיות ברת קיימא. כאשר בחינת תהליך פיתוח, ייצור ושיפור המוצר או השירות צריכים להיות מתוך היותם עומדים מלכתחילה בקריטריונים של פיתוח בר קיימא.  שיקלול הציון לפרמטרים שונים של הדיווח של התאגידים על פיתוח בר קיימא חייב להיות באיכות ובסטנדרטים מוכרים וברי השוואה. המכשירים הפיננסים השונים חייבים לגלות שקיפות ביחס למשקלים אותם הם נותנים לאי.אס.ג’י. אימפקט. 

כיצד מדדי ESG IMPACT משפיעים על השקעה אחראית

השקעה אחראית בשווקים הפיננסים גדלה במהירות ועומדת היום על מיליארדי של דולארים.  בשווקים הפיננסים יש תחרות רבה בין מכשירים פיננסים העושים שימוש במדדיESG IMPACT . התחרות הרבה בינהם משפיעה על פיתוח מדדים יותר מתוחכמים ועל כיול מדדים לשיפור רגישות ההשקעה ב- ESG IMPACT.

עצם הדיווח הפומבי במסגרת פרוטוקול מוכר או סטאנדארט ידוע מאפשר לציבור המשקיעים לבחון סיכונים והזדמנויות להם לא היה יכול להיות מודע ללא הדיווח.

למה כדאי להעזר בחברה המתמחה בESG IMPACT

חברה בעלת ניסיון בליווי אסטרטגי של תהליכי אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא תאפשר לארגון עסקי או לקבוצת משקיעים פיננסית להתמקד בעניינים החשובים שבשרשרת הערך של המוצר או השירות. ומתוך כך יתאפשר לארגון העסקי לפתח ולבנות אסטרטגיה ותוכניות פעולה שיאפשרו בידול וייתרון תחרותי עבורו. 

איך חברה המתמחה בESG IMPACT מסייעת להשקעות אחראיות

על רקע השונות הגדולה בפרוטוקלים הקיימים של הדיווח, החברה המתמחה בESG IMPACT תסייע במתן כיוון להשקעה בשווקים הפיננסים. ועל רקע איכות הדיווח ושימוש באמצעים אנליטיים לבחינת דיווחי תאגידים ציבוריים, החברה המתמחה בESG IMPACT תסייע בהפניית זרקור לסיכונים ולהזדמנויות שיש בהשקעה. 

מקורות

A.M. Adam and Tal Shavit (2009) “Roles and Responsibilities of Boards of Directors Revisited In Reconciling Conflicting Stakeholders Interests while Maintaining Corporate Responsibility”, Journal of Management and Governance. 13: 281-302.

A.M. Adam and Tal Shavit (2008) “How Can a Ratings Based Method for Assessing Corporate Social Responsibility (CSR) Provide an Incentive to Firms Excluded from Socially Responsible Investment Indices to Invest in CSR?” Journal of Business Ethics. Vol. 82: 899-905.